บริการของเรา

ที่ปรึกษาออกแบบ

 •  งานสถาปัตยกรรม งานตกแต่งภายใน และงานภูมิสถาปัตย์
 •  งานโยธาและโครงสร้าง
 •  งานระบบประกอบอาคาร
 •  งานแสง,เสียง Audio Visual (AV)
 •  Acoustics , Noise &Vibration Control and Electro-Acoustics
 

งานบริหารโครงการ

 •  ตัวแทนเจ้าของโครงการ
 •  บริหารงานก่อสร้าง
 •  บริหารงานออกแบบ
 •  ตรวจติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้าง
 •  การประเมินราคาทรัพย์สิน
 •  การจัดการและวางแผนงานโครงการ
 •  การตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการ
 •  การประเมินและสำรวจปริมาณและราคางานก่อสร้าง

 

งานโครงการพิเศษ

 •  การออกแบบและก่อสร้าง
 •  การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
 •  การบริหารการเงินของโครงการ